Informasjon om HMS

Her finner du informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i boligselskapet.

I Bentsebrugata 23 ønsker vi å skape et trivelig og sikkert bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både styret og beboerne skal delta aktivt i dette forbedringsarbeidet.

Hva menes med systematisk HMS-arbeid?

Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS å gjøre. Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og formålet med forskriften er i forhold til boligselskapet bl.a.:

· å gi god opplæring av ledelse og arbeidstakere slik at det kan bli bedre oppfølging av de krav som stilles i arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet i boligselskapet

· å forbedre arbeidsrutinene og fremme sikkerhet

· å verne mot helse- og miljøskader fra produkter og el. anlegg

· å hindre brann og branntilløp

· å fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger

· å sørge for bedre behandling av avfall

Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo?

Oppdager du skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret dere innstendig om å melde fra om dette til styret eller vaktmester.

Oversikten over de sentrale HMS-handlingene i boligselskapet henger som oppslag tilgjengelig for alle beboere, gjør deg kjent med disse.

 

Ansvar

Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll. Styrelederen i boligselskapet er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid.

Vaktmesteren plikter ikke å rette seg etter instrukser gitt av andre enn

styret/styrets leder eller den styret har bemyndiget som vaktmesterens overordnede.

 

Ansvarsfordeling

Hva Hvem
Brannsikring av fellesområdene Styret
Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg Styret
Avfallshåndtering Styret
Teknisk utstyr som vaskerimaskiner mv Styret
Arbeidsgiveransvaret overfor vaktmester, renholdshjelp etc Styret
Vedlikehold av maskinparken Styret
Dugnad Styret
Bekjempelse av skadedyr Styret
Vedlikehold av bygningsmasse Styret
Trapper, gangveier og trafikk Styret
Informasjon til beboerne om beboernes ansvar Styret
Elektriske anlegget og utstyret i boligen til enhver tid er forsvarlig Beboer
Det utplasserte brannvernutstyret til enhver tid er inntakt. Beboer

Elektriske anlegg og utstyr

 

Rundt 40 % av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre.

Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift.

Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Boligselskapet har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren/andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold.

Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret vil anbefale at beboerne ikke betaler regningen før samsvarserklæring er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller.

Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene, ligger ved dette informasjonsskrivet.

Vedlagt ligger

Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene

Branninstruksen