Husordensregler

Treschowsgt. Terrasse D A/S utgjør et fellesskap som beboerne hver for seg og sammen har ansvaret for. Hensikten med husordensreglene er ikke å pålegge beboerne unødige forpliktelser, men derimot sikre ro, trivsel og trygghet, samt et godt naboskap. Et godt naboskap kjennetegnes ved at man føler ansvar for hverandre og at alle bidrar til å lage et godt bomiljø.

HUSORDENSREGLER FOR TRESCHOWSGATE TERRASSE D A/S
Ordensinstruksen for Treschowsgate Terrasse D A/S regulerer husordenen i selskapets indre og ytre områder. Aksjeeier er ansvarlig for at ordensreglene blir overholdt av husstanden og andre som gis adgang til leiligheten.

1. YTRE ORDEN
1. Trappeoppgang, samt felles kjeller og loftsrom skal ikke benyttes som lagerplass eller opptas av gjenstander som er til hinder. Alt som står umerket kan når som helst bli fjernet av styret.
2. Brannbalkonger på inngangssiden må ikke opptas med gjenstander som hindrer passasje. Leilighetenes balkonger skal rengjøres regelmessig av aksjonær/beboer, som også er ansvarlig for å fjerne snø og is om vinteren. Gjenstander på leilighetenes balkonger må oppbevares på forsvarlig måte. Åpen ild er som, ellers i bygget, ikke tillatt på balkongene. Det er ikke tillatt med kullgrill og engangsgrill.
Det skal vises aktsomhet under grilling, og skal ikke være til sjenanse for andre.
3. Biler, sykler og kjøretøyer må ikke plasseres andre steder enn på oppmerkede felter. Sykler som ikke er i bruk skal ikke oppta plass ved sykkelstativene. Parkeringsplasser tildeles etter søknad til styret. Parkeringsplassene skal ikke benyttes som verksted eller oppbevaringsplass.
4. Søppel og papir/papp bæres ut og kastes i riktige søppelkasser. Avfallet skal ikke plasseres i oppgangen eller ved siden av søppelkassene. Det bestilles container to ganger i året der man kan kaste større ting. Farlig avfall skal ikke kastes i container.
5. Banking og lufting av tøy, møbler, tepper, sengeklær m.m. skal kun foregå utendørs. Det er forbudt å riste tepper og tøy fra vinduer og balkonger.
6. Uten selskapets skriftlige samtykke er det forbudt å henge opp plakater og oppslag av enhver art på eiendommen. Dette inkluderer også å male vinduer og vegger, sette opp skilter, montere, automater, flaggstenger, antenner etc. samt sette opp skilt eller plakater innenfor vinduene i leiligheten.
7. Alle dører inn til blokken skal alltid holdes låst.
8. Det arrangeres dugnad to ganger i året. Det oppfordres til å stille opp.

2. FELLESROM
1. Vaskerier, tørkerom og rullerom benyttes etter oppsatt liste. Maskinene opereres og rengjøres iht. egen instruks. Skader som forvoldes ved uforsiktighet, belastes bruker som er oppført på listen samme dag.
2. Vaskerienes åpningstid er

– mandag-fredag kl. 07:00-22:00

– lørdag og søndag kl. 09:30-20:00

– nasjonale helligdager kl. 09:30-20:00

reserverer seg på lister som henger på utsiden av vaskeriene. Forlat vaskeriet ryddig. Se egne rutiner i vaskeriene.
3. Bruk av åpen ild er forbudt på loft og i kjellerboder.
4. Vinduene i oppgangen åpnes etter behov av den enkelte. Den som har åpnet et vindu er også ansvarlig for å lukke det igjen.
5. Fellesboder i kjelleren (det gamle søppelrommet ved oppgang C) kan på eget ansvar benyttes til parkering av sykler, sparkstøttinger, barnevogner, kjelker og lignende.
6. Unødig bruk av elektrisitet og vann skal unngås. Husk å slå av lyset i kjeller og på loft etter bruk.
7. Kun godkjente skilt skal benyttes på postkasser og ringeklokker. Aksjeeier har ansvaret for å bestille skilt til eventuelle leietakere. Skilt kan bestilles hos Data-Call AS, tlf 67 58 99 00.

3. INDRE ORDEN
1. Det skal utvises alminnelig hensyn og toleranse beboerne imellom.
2. Mellom kl 23 og 07 skal det være ro i leilighetene. Spesielle høylytte aktiviteter som banking og boring kan bare skje på hverdager mellom kl 09 og 19 og lørdag mellom kl 12 og 18. Søndager og helligdager skal det ikke bedrives støyende arbeider.
3. Ved selskapeligheter skal tilstøtende leiligheter varsles minimum 48 timer i forkant. Lydnivå skal legges ned på et    u-sjenerende nivå kl 23.00.
4. Om dagen må det ikke spilles musikk eller drives musikkøvelser utover til sammen 3 timer. Det er ikke tillatt å drive musikk- eller sangøvelser uten etter skriftlig tillatelse fra selskapet.
5. Forretningsmessig virksomhet fra leiligheten som er sjenerende for de øvrige aksjonærer/beboere, er ikke tillatt.
7. Snekring/ restaurering i leilighet skal klareres med styret på forhånd i de tilfeller dette interferer med tidspunkter for ro og hvile. Det Skal varsles med opphengte lapper i alle oppganger ved støyende arbeider minimum 48 timer i forkant. Ved oppussing over lengere perioder bes det om å vise hensyn til beboere ved å holde en god dialog om fremdrift og informere om perioder hvor det blir støyende arbeider.
8. Selskapet har en nettside, www.bentsebrugata23.no. Her blir det lagt ut diverse informasjon til beboerne, og man kan sende e-post til styremedlemmene. Det finnes også en postkasse i kjelleren i A-oppgangen hvor man kan legge beskjeder til styret.

4. Bruk av balkonger
1. Det er beboer som har ansvaret for innvendig vedlikehold på balkongen.
2. Ved bruk av balkongen, vis hensyn til andre beboere. Følg gjeldende hus-ordensregler.
3. Bruk av stereoanlegg eller radio må ikke være til sjenanse for andre.
4. Det er ikke tillatt å sette eller henge opp gjenstander på balkongen som kan være til sjenanse for andre.
5. Det er ikke tillatt å sette eller henge opp gjenstander på balkongen som kan medføre fare for andre. Blomsterkasser ol. skal av sikkerhetshensyn henge på innsiden av balkongen.
6. Brannfarlige materialer/væsker skal oppbevares forsvarlig på balkongen. Produkter som er fremstilt kjemisk, f.eks. gjødsel ol., skal ikke oppbevares på balkongen.
7. Ha omtanke for andre beboere ved bruk av grill på balkong. Det er kun tillatt å benytte gassgrill og elektrisk grill. Kullgrill er ikke tillatt. Grill med gass eller strøm må benyttes i tråd med de sikkerhetsanbefalinger som fulgte utstyret.
8. Vis hensyn til andre beboere ved tobakksrøyking på balkongen. Det er ikke tillatt å kaste sigarettsneiper, snus eller annen søppel fra balkongene.
9. Balkongen skal ikke benyttes til lagring av søppel.
10. Ta hensyn til andre beboere ved bruk av vann på balkongen (rengjøring, vanning av blomster ol.). Rengjøring av balkong og vanning av blomster må utføres uten at underliggende balkonger blir tilgriset.
11. Det er ikke tillatt å lufte, banke eller riste tepper, tøy o.l. utover balkongkanten.
12. Tørking og lufting av klesvask og tepper er tillatt, så lenge tørkestativets høyde er lavere enn balkong rekkverket. Klestørking på balkongen må ikke være til sjenanse for andre.